Mazowieckie Centrum Usług

Profesjonalne usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • szkolenia w zakresie BHP (wstępne, okresowe) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860  z 2004 r. z późn. zm.) dla pracowników, osób kierujących pracownikami oraz dla pracodawców,
 • wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z art. 23711 kodeksu pracy (również na zasadach outsourcingu),
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji  powypadkowej,
 • sporządzanie instrukcji,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie corocznych analiz stanu BHP zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji pracy na stanowiskach, gdzie występują czynniki szkodliwe, uciążliwe bądź niebezpieczne,
 • pomoc merytoryczna w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • opracowanie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • ustalanie wydatku energetycznego pracownika na stanowisku pracy,
 • kompleksowa obsługa firm pod względem BHP,
 • pomoc przy organizacji badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy (hałas, wibracja, zapylenie, itp.)